OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest JANIS Sp. z o. o. Sp. K. 93-469 Łódź,

  1. Lublinek 7, adres e-mail: janis@janis.pl  (dalej jako „ADO”).

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO w następującym zakresie: w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej, w celu nawiązania kontaktu, wykonania umowy między stronami lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, mogą również wystąpić przypadki, w których podmiot zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających spółkę JANIS w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane dane.

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

Podmioty, których dane są lub mogą być przetwarzane posiadają stosowne uprawnienia w tym:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Gdy Podmiot uzna, iż przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie podmiot zobowiązany.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda podmiot swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podmiot nie poda swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda podmiot swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Dane osobowe podmiotów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będzie odbywało się profilowane.

Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.