ZAMÓWIENIE

   

   
   

  RODZAJ SUROWCA
  NUMER WZORU
  ILOŚĆ (mb/kg)
  STĘŻENIE
  CENA NETTO  1.  W przypadku dostarczenia wzorów do druku Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
   wady prawne formy i treści dostarczonych do druku prac oraz projektów, a także za wszelkie naruszenia
   praw autorskich i innych praw osób trzecich.
  2. Zapoznał się z zasadami obowiązujące w Janis Sp. z o.o. Sp. w zakresie rękojmi za wady fizyczne towaru( reklamacje) umieszczone na stronie www.janis.pl
  3. Zapoznał się z Klauzulą informacyjna, wynikająca ze zobowiązania art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 20016(Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016), umieszczoną na stronie www.janis.pl